J. (Jos) Paus

Telefoon: (053) 4840 321
E-mail: j.paus@slo.nl
Functie: Leerplanontwikkelaar / vakexpert natuur & techniek (natuurkunde en NLT)

​​​​​Jos Paus is docent natuurkunde en NLT en is als leerplanontwikkelaar werkzaam bij de afdeling bovenbouw vo voor de vakken natuurkunde, wiskunde en NLT. Hij is betrokken bij projecten rond samenhang binnen de bètavakken, doorlopende leerlijnen en ontwikkeling van voorbeeldlesmateriaal.

 Publicaties

 

 

Afstemming wiskundenatuurkunde tweede fase110033-7-2015 11:37:291007http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2015Konijnenberg, J. van de;Rijke, K.;Sonneveld, W.;Jos Paus;Maarten Pieters Als onderdeel van de SLO-projecten Coördinatie invoering nieuwe examenprogramma's natuurwetenschappelijke vakken en Coördinatie invoering nieuwe examenprogramma's wiskunde heeft SLO een werkgroep Afstemming wiskunde-natuurkunde tweede fase ingesteld. De werkgroep heeft acht thema’s uitgekozen die van belang zijn voor de samenhang tussen de beide vakken. Bij elk van deze thema’s zijn aanbevelingen geformuleerd. Sommige aanbevelingen zijn voornamelijk bestemd voor docenten en lerarenopleiders die willen afstemmen met hun wiskunde- of natuurkunde-collega's, andere zijn vooral bestemd voor examenmakers of uitgevers, weer andere voor syllabus- of vernieuwingscommissies.Pdf-bestand
Handreiking samenhang bètavakken in de tweede fase : bij het examenprogramma geldig vanaf schooljaar 2013 - 2014 1105310-12-2013 12:28:05208http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2013Braam, M.;Jos PausDeze vakoverstijgende handreiking hoort bij de nieuwe examenprogramma's biologie, natuurkunde en scheikunde havo en vwo die in augustus 2013 van kracht zijn geworden in de tweede fase van het voortgezet onderwijs. Een van de doelen van de vakvernieuwingen is het creëren van meer samenhang binnen en tussen de verschillende bètaprogramma's. Deze handreiking wil docenten en docentenopleiders helpen om samenhang en afstemming in de klas vorm te geven. Eerst wordt gekeken naar verschillende vormen van samenhang en naar de ervaringen van pilotscholen. Daarna volgen suggesties voor inhoudelijke afstemming met concrete voorbeeldmodules. Bij deze handreiking hoort een digitaal gedeelte in de vorm van een Excelbestand. In dit bestand staan de verschillende examenprogramma's naast elkaar en is er gekeken waar overeenkomstige concepten of contexten voorkomen. Pdf-bestand
Handreiking schoolexamen natuurkunde havo/vwo : bij het examenprogramma geldig vanaf schooljaar 2013-2014 111553-10-2013 09:57:38165http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2013Jos PausDeze handreiking voor het schoolexamen hoort bij de examenprogramma's natuurkunde havo en vwo die in augustus 2013 van kracht worden in de tweede fase van het voortgezet onderwijs. Sinds 2007 zijn de examenprogramma’s voor op dat moment bestaande vakken geglobaliseerd, wat wil zeggen dat ze minder eindtermen en minder detaillering van eindtermen bevatten dan voorheen het geval was. Ook zijn alle vormvoorschriften voor het schoolexamen geschrapt. Docenten zijn nu, binnen de wettelijke kaders, vrij hun schoolexamens naar eigen inzicht in te richten. Deze handreiking wil docenten informeren over de verplichtingen en mogelijkheden van het schoolexamen natuurkunde en bevat niet-voorschrijvende suggesties en adviezen voor de inrichting van het schoolexamen. Aanpassing ten opzichte van Handreiking schoolexamen natuurkunde, versie september 2012: Tekst onder 3.2. Hulpmiddelen op pagina 20: Het gebruik van een grafische rekenmachine is toegestaan bij natuurkunde tijdens het CE. Het CvE publiceert jaarlijks een lijst met typen machines die zijn goedgekeurd én de regels die gelden voor het gebruik ervan. Is vervangen door: Vanaf het centrale examen 2015 geldt dat de grafische rekenmachine bij het nieuwe programma havo voor het centraal examen natuurkunde niet meer is toegestaan. Er mag uiteraard wel een gewone rekenmachine worden gebruikt. Het is aan de school om de grafische rekenmachine bij het schoolexamen te laten gebruiken. Voor het informatieboek BINAS geldt dat vanaf het centraal examen 2015 alleen de zesde editie gebruikt mag worden. Vanaf het centrale examen 2016 geldt voor zowel het gebruik van de grafische rekenmachine als het informatieboek hetzelfde voor vwo. Pdf-bestand
Life & science : leerplankader1120515-4-2013 15:57:27860http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf Interne publicatie2013Wim Spek;Jos PausVanaf 2004 zijn er in samenwerking met de overheid begaafdheidsprofielscholen gerealiseerd. Deze scholen bieden structureel een programma aan aan meerbegaafde leerlingen. De veronderstelling is dat wanneer het curriculum beneden het niveau van de leerling ligt, het brein niet geneigd is actief te reageren. Het leerplan moet dan ook aangepast worden aan de behoeften van deze groep leerlingen. Dit kan bijvoorbeeld door een breder en meer verdiepend aanbod vanuit de bètavakken, waarbij aandacht is voor een uitdagende inhoud en voor natuurwetenschappelijke vaardigheden als onderzoeken, ontwerpen en waarderen en oordelen. Dit aanbod kan worden vormgegeven onder de paraplu van Life & Science en kan ook onder deze naam ingeroosterd worden. Het voorliggende leerplankader is bedoeld is om coördinatoren en docenten te helpen met het inrichten van de lessen Life & Science in de onderbouw. Pdf-bestand
Wetenschapsoriëntatie bij natuurkunde in de tweede fase vwo1147912-8-2015 16:27:4956http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2015Jos Paus;Maarten Pieters De aansluiting tussen vwo en wo is nog steeds voor verbetering vatbaar. Het wo zet zich daarvoor in door intensievere en meer interactieve studievoorlichting, het vwo door meer academische vorming. De mogelijkheden die vwo-scholen hierbij hebben worden samengevat in de term wetenschapsoriëntatie. Voor een groot aantal vakken in het voortgezet onderwijs is een analyse gemaakt die de relatie tussen dat vak en wetenschapsoriëntatie laat zien. In deze publicatie betreft dat het vak natuurkunde.